Väärinkäytösilmoitukset

Ilmoituksen voi tehdä Vanhan Vaasan sairaalan toimintaan liittyvistä epäilyistä väärinkäytöksistä. Huomioithan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa organisaation ensisijaisten sisäisten raportointikanavien kautta. Ilmoituksen voivat tehdä Vanhan Vaasan sairaalan nykyiset ja entiset työntekijät (virkasuhteiset, siviilipalvelushenkilöt, harjoittelijat ja vuokratyöntekijät) sekä yhteistyökumppanit, jos he ovat työssään tai sen yhteydessä havainneet väärinkäytösepäilyjä.

Vanhan Vaasan sairaala kannustaa kertomaan havaituista epäkohdista ja on sitoutunut suhtautumaan vastuullisesti kaikkiin tunnistettuihin riskeihin puuttumalla niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarkoituksenmukaisin keinoin. Ilmoituksen tekemiseen riittää, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että epäilys pitää paikkansa. Ilmoittaja voi myös tehdä ilmoituksen työtä edeltäneiden neuvottelujen tai jo päättyneen työnsä aikana tapahtuneesta rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka neuvottelut eivät olisi johtaneet työn alkamiseen. Ilmoituksia voi tehdä työn yhteydessä havaituista Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista tietyillä aloilla. Ilmoituksia voi tehdä rikkomisista, jotka

  • ovat rangaistavia
  • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
  • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoittajansuojelulain (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022) mukainen suoja annetaan ilmoittajalle, joka ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä. Ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan, kun ilmoitus on tehty työn yhteydessä tapahtuneesta väärinkäytöksestä ja kun ilmoitus koskee ilmoittajansuojelulain mukaisia aloja. Vastatoimien kiellolla suojellaan ilmoituksen tekijää esimerkiksi niin, että työnantaja ei saa ilmoituksen tekemisen seurauksena päättää ilmoittajan palvelussuhdetta eikä heikentää ilmoituksen tekijän palvelussuhteen ehtoja. Lisäksi suoja annetaan henkilölle, joka avustaa ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä tai on yhteydessä ilmoittajaan ja on myös vaarassa työnsä tai asemansa vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi työpaikan luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, muu henkilöstön edustaja tai ilmoittajan sopimuskumppani, työtoveri tai sukulainen.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti noudattaen asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä. Ilmoitukset ottaa vastaan, käsittelee ja tutkii nimetty suppea ryhmä, eikä ilmoittajan henkilötietoja paljasteta tutkinnan ulkopuolisille henkilöille tai ilmoituksen kohteelle.

Ilmoituksen voi tehdä:

  • Kirjallisesti osoitteeseen

Vanhan Vaasan sairaala / Väärinkäytösilmoitus

Vierinkiventie 1, 65380 VAASA tai

  • pyytämällä Vanhan Vaasan sairaalan väärinkäytösilmoituksia käsittelevältä virkamieheltä linkin sairaalan ilmoituskanavaan tai
  • Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan

Epäilystä väärinkäytöksestä ilmoitettavat tiedot:

  1. Ilmoittajan nimi ja sähköpostiosoite. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja henkilöllisyys on vain asiaa selvittävien tahojen tiedossa.
  2. Tapahtumakuvaus tai väärinkäytös mahdollisimman tarkasti (milloin ja mitä tapahtui, miksi kyseessä väärinkäytös). Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin tapausta pystytään tutkimaan.
  3. Mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, mitä organisaation toimijaa tai osaa ilmoitus koskee.
  4. Kirjalliseen ilmoitukseen voi tarvittaessa lisätä liitteitä ja sähköiseen ilmoitukseen liitetiedostoja.

Ilmoitus tulee tehdä aina ensisijaisesti Vanhan Vaasan sairaalan ilmoituskanavan välityksellä. Jos ilmoittajalla on kuitenkin perusteltu syy uskoa, ettei tehdyn ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ole ryhdytty määräajassa tai väärinkäytökseen ei voida puuttua tehokkaasti tai ilmoittajalla on tunne, että hän voi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen vuoksi, ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä voi tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteessa.

Tietosuojaseloste

 

Lisätietoja väärinkäytösilmoitusten kanavanhaltijalta:
Heli Häggvik
Projektivastaava
029 524 3040
heli.haggvik@vvs.fi