OSASTOT M1, M3, U1: MIESTEN VASTAANOTTO-, MIELENTILATUTKIMUS- JA HOITO-OSASTOT

Sairaalassa on kolme miesten vastaanotto-, mielentilatutkimus- ja hoito-osastoa M1, M3 ja U1. Osastot toimivat sairaalaan tulevien miespotilaiden vastaanotto-osastona ja hoidon aloituspaikkana. Osastojen perustehtävänä on tehdä mielentilatutkimuksia sekä hoitaa ja kuntouttaa mielentilatutkimuksen perusteella hoitoon määrättyjä oikeuspsykiatrisia potilaita. Lisäksi osastoilla hoidetaan potilaita, joiden hoitaminen ei ole hyvinvointialueiden sairaanhoidon piirissä mahdollista toteuttaa potilaan vaikeahoitoisuuden tai vaarallisuuden vuoksi.

Osastojen toiminnan tavoitteena on tarjota turvallinen fyysinen ja psyykkinen hoitoympäristö. Lähtökohtana on potilaiden tarpeet huomioiva ja toimintakykyä vahvistava hoito. Osastolla luodaan perusta yksilölliselle hoitosuhteelle ja sovelletaan yhteisöhoidollisia periaatteita, mitkä edesauttavat potilaan kuntoutumista. Keskeistä on potilaan psykososiaalisen toimintakyvyn ja elämänlaadun parantuminen. Turvallinen, selkeä ja toiminnaltaan ennakoitavissa oleva hoitoympäristö tukee potilaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista ja kuntoutumista.

Osastot toimivat terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Yhteystiedot:
Kanslia osasto M1 puh. 029 524 3252
Kanslia osasto M3 puh. 029 524 3352
Kanslia osasto U1 puh. 029 524 3402

Vierailuajat: sovitaan erikseen

 

OSASTO M2: NAISTEN VASTAANOTTO-, MIELENTILATUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

Osasto on naispotilaiden vastaanotto-osasto, jossa hoidetaan myös pidemmälle kuntoutuneita potilaita. Osaston perustehtävänä on tehdä mielentilatutkimuksia sekä hoitaa ja kuntouttaa mielentilatutkimusten perusteella hoitoon määrättyjä oikeuspsykiatrisia potilaita. Lisäksi osastoilla hoidetaan potilaita, joiden hoitaminen ei ole hyvinvointialueiden sairaanhoidon piirissä mahdollista toteuttaa potilaan vaikeahoitoisuuden tai vaarallisuuden vuoksi.

Osaston toiminnan tarkoituksena on tarjota turvallinen fyysinen ja psyykkinen hoitoympäristö. Tavoitteena on hoidollisin menetelmin auttaa potilasta tunnistamaan omia psyykkisen sairauden oireita ja hallitsemaan niitä. Keskeistä on potilaan psykososiaalisen toimintakyvyn ja yksilön elämänlaadun parantaminen. Turvallinen, selkeä ja toiminnaltaan ennakoitavissa oleva hoitoympäristö tukee potilaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista ja kuntoutumista.

Osasto toimii terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Kanslia puh. 029 524 3302
Vierailuajat: sovitaan erikseen

 

OSASTO U2: MIESTEN HOITO- JA KUNTOUTUSOSASTO

Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan miespotilaita. Osastolla voidaan tehdä myös mielentilatutkimuksia. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille laadukasta ja kokonaisvaltaista hoitoa, jossa huomioidaan sekä yksilö että yhteisö. Hoidossa pyritään vahvistamaan potilaan hoitomyönteisyyttä ja hänen omaa osallisuuttaan henkilökohtaisessa kuntoutumisessaan. Potilaan päivittäistä toimintaa tuetaan erilaisten ryhmätoimintojen ja toiminnallisen kuntoutuksen avulla potilaan voimavarat huomioiden. Yksilöllinen hoitosuhde on olennainen osa potilaan kuntoutumista.

Osasto toimii terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Kanslia puh. 029 524 3452
Vierailuajat: sovitaan erikseen

 

OSASTO U3: MIESTEN HOITO- JA KUNTOUTUSOSASTO

Osasto U3 on miesten kuntoutusosasto, jossa hoidetaan kuntoutumisen eri vaiheissa olevia potilaita. Osastolla voidaan tehdä myös mielentilatutkimuksia.

Hoito ja kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä potilaan kanssa. Osastolla on oma viikko-ohjelma, joka antaa päiville selkeyttä. Hoidossa ja kuntoutuksessa hyödynnetään erilaisia hoidollisia yksilö- ja ryhmäterapioita ja toiminnallista kuntoutusta sekä huomioidaan osastoyhteisö. Potilashuoneet ovat pääosin yhden hengen huoneita.

Osasto toimii terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Kanslia puh. 029 524 3502
Vierailuajat: sovitaan erikseen

 

OSASTO A: NAIS- JA MIESPOTILAIDEN HOITO- JA KUNTOUTUSOSASTO

Osasto jakautuu kahteen kerrokseen, jossa hoidetaan oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita sekä tarvittaessa tehdään mielentilatutkimuksia. Hoito perustuu yksilölliseen hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kuntouttavan hoidon perustana on kokonaisvaltainen hoito, elämänhallintaa lisäävä ja tukeva toiminta sekä henkilökohtaisten valmiuksien harjoittaminen kohti itsenäisempää elämää. Potilaan tarpeita ja voimavaroja arvioidaan näyttöön perustuvilla arviointimenetelmillä sekä tuetaan potilaan omaa toimintakykyä ja voimavaroja. Hoidossa ja kuntoutuksessa korostuu luottamuksellinen hoitosuhde, kuntoutumista tukeva osastoyhteisö sekä yhteistyö moniammatillisen tiimin ja potilaan läheisten kanssa. Osastolla käytetään monipuolisesti eri ryhmätoiminnan muotoja.

Osasto toimii terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Kanslia puh. 029 524 3152 ja 029 524 3202
Vierailuajat: sovitaan erikseen

 

F1: AVOIN KUNTOUTUSOSASTO

Osasto on sairaalan avoin kuntoutusosasto pisimmälle kuntoutuneille nais- ja miespotilaille. Hoidon lähtökohtana on potilaan yksilölliset tarpeet huomioiva ja toimintakykyä vahvistava hoito. Lääkehoito, hoitosuhde, terapeuttiset ja kuntouttavat menetelmät sekä osastoyhteisö luovat yhdessä edellytykset potilaan yksilölliselle hoidolle. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen perustana ovat potilaan osallisuus, moniammatillinen yhteistyö ja yhteisöhoidon periaatteet. Hoidon tavoitteena on tukea ja auttaa potilasta sopeutumaan itsenäisempään elämään sairaalan ulkopuolella.

Osasto toimii terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Kanslia puh. 029 524 3232
Vierailuajat: sovitaan erikseen