OSASTO M1: MIESTEN VASTAANOTTO- JA MIELENTILATUTKIMUSOSASTO

Osasto toimii Vanhan Vaasan sairaalan miesten suljettuna vastaanotto-osastona. Osaston perustehtävänä on tehdä mielentilatutkimuksia ja hoitaa mielentilatutkimuksen perusteella hoitoonmäärättyjä oikeuspsykiatrisia potilaita, sekä vaikeahoitoisia ja vaarallisia psykoosipotilaita. Hoidon tavoitteena on käynnistää potilaan yksilöllinen hoitoprosessi, jonka aikana potilas oppii tunnistamaan sairautensa ja hallitsemaan sitä omien voimavarojensa ja hoidon avulla. Tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja näyttöön perustuvaa erikoissairaanhoitoa ja tehdä mielentilatutkimuksia koulutetun moniammatillisen työryhmän avulla. Osaston toiminnan lähtökohtana on potilaan ja mielentilatutkittavan oikeusturvan toteutuminen kaikissa hoitoprosessin ja mielentilatutkimuksen vaiheissa.

 

OSASTO M2: NAISTEN VASTAANOTTO-, MIELENTILATUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

Osasto toimii sairaalaan tulevien naispotilaiden vastaanotto-osastona ja hoidon aloituspaikkana.  Osaston perustehtävänä on tehdä mielentilatutkimuksia sekä hoitaa ja kuntouttaa mielentilatutkimusten perusteella hoitoonmäärättyjä oikeuspsykiatrisia potilaita. Osastolla hoidetaan myös psykoosipotilaita, joiden hoitamista erikoissairaanhoidon puolella ei voida turvallisesti toteuttaa potilaan vaikeahoitoisuuden tai väkivaltaisuuden vuoksi. Osastolla luodaan perusta hyvälle hoidolle ja edellytykset potilaan toipumiselle. Tavoitteena on hoidollisin menetelmin auttaa potilasta tunnistamaan omia psyykkisen sairauden oireita ja hallitsemaan niitä. Väkivaltaisesti käyttäytyviä potilaita tuetaan tunnistamaan ja hallitsemaan impulssejaan ja purkamaan niitä rakentavasti. Keskeistä on potilaan psykososiaalisen toimintakyvyn ja yksilön elämänlaadun parantaminen. Turvallinen, selkeä ja toiminnaltaan ennakoitavissa oleva hoitoympäristö tukee hoidon tavoitteiden saavuttamista.

 

OSASTO M3: MIESTEN VASTAANOTTO- JA MIELENTILATUTKIMUSOSASTO

Osasto M3 on 16-paikkainen miesten vastaanotto-osasto, jossa on hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheessa olevia vaikeahoitoisia ja oikeuspsykiatrisia potilaita. Osastolla tehdään myös mielentilatutkimuksia. Osasto tarjoaa potilaille kuntouttavaa, yhteisöllistä ja yksilöä aktivoivaa hoitoa turvallisessa ympäristössä.

Hoitotyön lähtökohtana on potilas, jonka voimavarat huomioidaan yksilöllisesti ja hänen hoidollisiin tarpeisiinsa vastataan kokonaisvaltaisesti. Toiminnan lähtökohtana on mielentilatutkittavien ja potilaiden oikeusturvan toteutuminen mielentilatutkimuksen ja hoitoprosessin kaikissa eri vaiheissa. Potilaat ovat hoitonsa alkuvaiheessa olevia tai vaikeasti oireilevia pitkäaikaispotilaita. Potilaan hoidossa korostuu yksilöllinen hoitosuhde ja tiivis yhteistyö moniammatillisen työryhmän kanssa.

 

OSASTO U1: MIESTEN VASTAANOTTO- JA MIELENTILATUTKIMUSOSASTO

Osaston toimii miesten mielentilatutkimus- ja vastaanotto-osastona. Potilaat ovat hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheessa olevia oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia pitkäaikaishoidossa olevia potilaita. Toiminnan tavoitteena on tarjota turvallinen ja tarkoituksenmukainen fyysinen ja psyykkinen hoitoympäristö. Lähtökohtana on potilaiden vaikeahoitoisuuteen liittyvät erityistarpeet huomioiva ja toimintakykyä vahvistava hoito. Osastolla luodaan pohja yksilölliselle  hoitosuhdetyöskentelylle ja sovelletaan yhteisöhoidollisia periaatteita, mitkä edesauttavat potilaan kuntoutumista.

 

OSASTO U2: MIESTEN HOITO- JA KUNTOUTUSOSASTO

Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan vastaanotto-osastoilta siirtyneitä miespotilaita. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille laadukasta ja kokonaisvaltaista hoitoa, jossa huomioidaan yksilöllinen ja yhteisöllinen kasvu ja kehitys. Hoidossa pyritään vahvistamaan potilaan hoitomyönteisyyttä ja omaa osallisuutta kuntoutumisessaan. Potilaan kuntoutumista tuetaan erilaisten ryhmätoimintojen ja työterapian avulla.

 

OSASTO U3: NAIS- JA MIESPOTILAIDEN HOITO- JA KUNTOUTUSOSASTO

Osastolla hoidetaan pidemmälle kuntoutuneita nais- ja miespotilaita. Kuntotuttavan hoidon tavoitteena on luoda valmiuksia ja tukea potilasta selviytymään jokapäiväisistä arkielämän toiminnoista sekä sairaalassa että sairaalan ulkopuolella. Hoitosuhdetyöskentely on keskeinen hoitomuoto yhteisöhoidon rinnalla. Potilas nähdään aktiivisena toimijana omassa hoidossaan. Työterapia on ensisjainen osaston ulkopuolinen kuntoutusmuoto.

 

OSASTO A1: NAIS- JA MIESPOTILAIDEN KUNTOUTUSOSASTO

Osasto A1 on naisten ja miesten suljettu kuntoutusosasto. Osastolla hoidetaan sekä oikeuspsykiatrisia että vaikeahoitoisia potilaita ja tehdään tarvittaessa mielentilatutkimuksia. Osastolla on myös mahdollisuus toteuttaa yksilölliseen hoitosuunnitelmaan perustuen lyhyitä intervallijaksoja suljetumman osaston potilaille. Hoidon lähtökohtana on yksilöllinen hoito kodinomaisessa hoitoympäristössä.

Osaston tavoitteena on tarjota potilaille hyvää ja kokonaisvaltaista hoitoa heidän tarpeensa huomioiden, tukea potilaita sairauden ja elämänhallinnan suhteen, tukea heitä kuntoutumisessa ja lisätä valmiuksia hoidossa etenemiseen.

Potilaan hoidon tarpeita arvioidaan strukturoiduilla arviointimenetelmillä. Hoidossa tuetaan mahdollisimman paljon potilaan omaa toimintakykyä ja voimavaroja sekä käytetään näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä. Tässä korostuvat luottamuksellinen hoitosuhde sekä tiivis ja hyvä yhteistyö moniammatillisen tiimin ja potilaan läheisten kanssa.

 

A2: MIESTEN KUNTOUTUSOSASTO

Osasto on avoin miesten kuntoutusosasto. Hoidon tavoitteena on vahvistaa potilaan aktiivisuutta  omassa kuntoutumisessaan. Potilasta tuetaan ja aktivoidaan hänen yksilöllisten kuntoutumisen tarpeiden mukaisesti ja luodaan edellytykset kohti itsenäisempää selviytymistä. Kuntoutus etenee potilaan voimavaroihin perustuvan hoidon, luottamuksellisen hoitosuhteen, kuntoutumista tukevan osastoyhteisön sekä toiminnallisuuden avulla.

 

F1: AVOIN KUNTOUTUSOSASTO

Osasto on avoin kuntoutusosasto, jossa hoidetaan mies- ja naispotilaita.

Osasto tarjoaa kokonaisvaltaista ja yksilöllistä psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta oikeuspsykiatrisille ja vaikeahoitoisille potilaille. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen perustana on yhteisöhoidollinen näkemys ja kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys. Osasto on sairaalan kuntouttavan hoitopolun viimeinen osasto ennen jatkohoitoon tai itsenäiseen asumiseen siirtymistä.

Potilaan hoito ja kuntoutus perustuu yksilölliseen hoitosuhteeseen, jossa hyödynnetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Potilaiden omaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Potilaat osallistuvat sairaalan toiminnalliseen kuntoutukseen ja heillä on mahdollisuus opiskella ja käydä säännöllisessä kuntouttavassa työtoiminnassa sairaalan ulkopuolella.