AVDELNING M1: MOTTAGNINGS- OCH SINNESUNDERSÖKNINGSAVDELNING FÖR MÄN

Avdelningen fungerar som Gamla Vasa sjukhus slutna mottagningsavdelning för män. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utföra sinnesundersökningar och vårda rättspsykiatriska patienter som remitterats på basis av en utförd sinnesundersökning, samt att vårda svårbehandlade patienter och farliga psykospatienter. Syftet med behandlingen är att påbörja patientens individuella vårdprocess under vilken patienten lär sig att känna igen sin egen sjukdom och hantera den utifrån sina egna resurser och med hjälp av behandling.  Målsättningen är att bedriva högklassig evidensbaserad specialsjukvård samt utföra sinnesundersökningar med hjälp av en utbildad multiprofessionell arbetsgrupp. Utgångspunkten för avdelningens verksamhet är att rättssäkerheten för patienten och den som ska genomgå en sinnesundersökning är säkrad under vårdprocessens och sinnesundersökningens samtliga faser.

AVDELNING M2: AVDELNING FÖR MOTTAGNING, SINNESUNDERSÖKNING OCH VÅRD AV KVINNOR

Avdelningen fungerar som sjukhusets mottagningsavdelning och vårdplats där behandlingen av kvinnor påbörjas.  Avdelningens grundläggande verksamhet består av att utföra sinnesundersökningar samt att vårda och rehabilitera rättspsykiatriska patienter som på basis av en utförd sinnesundersökning förordnats till vård. På avdelningen vårdas även psykospatienter som är svårbehandlade och våldsamma vars vård av förekommen anledning inte kan genomföras på ett säkert sätt inom specialsjukvården.  På avdelningen skapas en grund för god vård och förutsättningar för patienten att återhämta sig. Syftet är att genom olika behandlingsmetoder hjälpa patienten att känna igen och kontrollera sina egna symptom vid en psykisk sjukdom.  Våldsamma patienter får hjälp med att lära känna igen och kontrollera sina impulser och på ett konstruktivt sätt bearbeta dessa. Det centrala är att förbättra patientens psykosociala handlingsförmåga och individens livskvalitet. En trygg, klar och funktionellt förutsägbar vårdmiljö stödjer eftersträvan att uppnå målen med vården.

AVDELNING M3: AVDELNING FÖR BEHANDLING OCH REHABILITERING AV MANLIGA OCH KVINNLIGA PATIENTER

På avdelningen behandlas kvinnliga och manliga patienter som är i olika faser av sin rehabilitering. Verksamhetens utgångspunkt är att erbjuda rehabilitering och aktiverande vård i gupp samt individuellt. Man tar hänsyn till patientens individuella resurser och tillgodoser dennes behov av vård med heltäckande behandlingsåtgärder. Vid vård av patient betonas en individuell vårdrelation samt ett nära samarbete med en multiprofessionell arbetsgrupp. Syftet med verksamheten är att stödja patienten i att hantera sitt liv och sin sjukdom, erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg vårdorganisation och vårdmiljö samt att upprätthålla och stärka det sociala nätverket.

AVDELNING U1: AVDELNING FÖR SINNESUNDERSÖKNING OCH MOTTAGNING FÖR MÄN

Avdelningen vid sjukhuset fungerar som ytterligare en avdelning för sinnesundersökning och mottagning för män. Patienterna består av rättspsykiatriska och svårbehandlade patienter i initialskede av vård och behandling. Syftet med verksamheten är att erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg och ändamålsenlig vårdmiljö. Utgångspunkten är att erbjuda vård som beaktar de specialbehov som krävs för svårbehandlade patienter samt att stärka funktionsförmågan.  På avdelningen skapas en arbetsgrund för vårdrelationen och man tillämpar principerna för kollektivterapi, vilket främjar patientens rehabilitering.

AVDELNING U2: AVDELNING FÖR REHABILITERING OCH VÅRD AV MÄN

På avdelningen vårdas och rehabiliteras manliga patienter från mottagningsavdelningen. Syftet med verksamheten är att erbjuda patienterna en kvalitativ och heltäckande vård som beaktar den individuella och kollektiva tillväxten och utvecklingen. I vården eftersträvar man att förstärka patientens vilja och egen medverkan till vård och rehabilitering. Olika gruppaktiviteter och arbetsterapeutiska åtgärder ger stöd till patientrehabiliteringen.

AVDELNING U3: AVDELNING FÖR REHABILITERING OCH VÅRD AV MÄN

På avdelningen vårdas patienter som hunnit längre i sin rehabilitering. Syftet med vårdande rehabilitering är att skapa förutsättningar för och stödja patienten i att klara av vardagssysslorna både inom och utanför sjukhuset. Arbete som är baserat på en vårdrelation samt på gruppterapi är en central vårdform. Patienten ses som en aktiv part i sin egen vård. Arbetsterapi är den främsta avdelningsexterna behandlingsformen.

A1: REHABILITERINGSAVDELNING FÖR MANLIGA PATIENTER

Avdelningen är avsedd för rehabilitering av manliga patienter. Syftet med behandlingen är att stärka patientens aktivitet i sin egenvård. Patienten ges stöd och aktiveras utifrån dennes individuella behandlingsbehov och man skapar förutsättningar för ett allt mer självständigt liv. Rehabiliteringen fortskrider utifrån patientens egna resurser, en ömsesidig vårdrelation samt med stöd av avdelningens kollektivterapeutiska vård och aktivitet.

A2: REHABILITERINGSAVDELNING FÖR MANLIGA OCH KVINNLIGA PATIENTER

Avdelningen fungerar som en öppenvårdsrehabilitering för både kvinnliga och manliga patienter. Patientens individuella rehabiliteringsbehov utgör grunden för rehabiliteringen. Utgångspunkten är förtroendet för patientens förmåga till att ta ansvar för sig själv och för gruppen. Målet med avdelningens verksamhet är att erbjuda patienter vård enligt principerna för kollektivterapi vilket hjälper dem att klara sig så självständigt som möjligt utanför sjukhuset. Det centrala med rehabiliteringen är att ge patienten fortsatt stöd i att identifiera och acceptera sin egen sjukdom, klara av vardagssysslor och att delta i funktionell terapi.  Patienten uppmuntras till att vidmakthålla och utveckla det sociala nätverket samt utifrån dennes kapacitet stödja återgången till studie- och arbetslivet.