Vanhan Vaasan sairaalan laajaan ja monipuoliseen toiminnalliseen kuntoutukseen kuuluu eri terapiatyöpisteitä, toimintaterapeutteja, ohjaajia, taide- ja musiikkiterapeutit ja fysioterapeutti. Toiminnallinen kuntoutus on olennainen osa potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutumista. Psykososiaalisen kuntoutusmuodon tarve arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä ja suunnitellaan yksilöllisesti Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Toimennallisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja kannustaa potilasta hyödyntämään omia voimavaroja ja taitoja sekä oppia uusia taitoja. Toiminnallisella kuntoutuksella pyritään ylläpitämään potilaan toimintakykyä sekä vahvistamaan itseluottamusta ja itsetuntoa. Toiminnallinen kuntoutus vahvistaa potilaiden ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä luo mahdollisuuden osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin. Kuntouttava toiminta tuo vaihtelua päivän sisältöön ja tukee päivärytmin hallintaa. Päivittäiset toiminta-ajat vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu potilaslähtöisesti, ja toimintakyvyn parantumisen myötä potilaiden on mahdollista tehdä haastavampia tehtäviä.

Hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheessa oleville potilaille tarjotaan osastoilla terapiatöitä (esim. askartelua, käsitöitä ja ruoanlaittoa sekä osaston pienimuotoisia askareita). Potilaita ohjaa ns. kiertävä ohjaaja. Toiminnalliseen kuntoutukseen kuuluu myös osaston ulkopuolella toteutettavia pienryhmiä (esim. paja-, toiminta- ja puutarharyhmä). Pienryhmät ovat ensisijaisesti suunnattu enemmän yksilöllistä ohjausta tarvitseville potilaille. Puutyöt, askartelu, käsityöt ja ulkotyöt toimivat suuremmissa ryhmissä.

 

Fysioterapia

Fysioterapeutti toimii fyysisen ja psyykkisen terveyden linkkinä Vanhan Vaasan sairaalassa. Fyysisiä menetelmiä käytetään vähentämään psyykkisen sairauden aiheuttamaa toimintakyvyn rajoitusta toimintakyvyn eri osa-alueilla, mutta myös perinteisemmin fyysisen terveyden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Psykofyysisen fysioterapian avulla pyritään eheyttämään potilaiden minäkuvaa (mm. kehotietoisuus) sekä saamaan apua psyykkisten oireiden ilmaantuvuuteen ja oireiden voimakkuuteen. Näiden avulla potilaalle luodaan paremmat mahdollisuudet aitoon osallisuuteen omassa toimintaympäristössään. Psykofyysisen fysioterapian käyttö ei jää kuitenkaan yksilötasolle ohjaustilanteisiin, vaan menetelmää käytetään osana moniammatillisia tavoitteellisia psykoedukatiivisia ryhmiä ja psykofyysiset harjoitteet ovat myös osa potilaiden itse toteuttamaa kuntoutusta.

Osa fysioterapiaa on myös kannustaminen terveellisempiin elämäntapoihin, päivittäisen toiminnan optimointi sekä terveyden edistäminen. Fysioterapeutti osallistuu liikunnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä yksilö- että ryhmätasolla.

 

Toimintaterapia

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka työskentely perustuu toiminnantieteeseen. Toimintaterapian tavoitteena on lisätä asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessaan ja siihen liittyvissä toiminnoissa.

Toimintaterapeutti käyttää toimintaa osana arviointi- ja terapiaprosesseja. Tämän avulla eritellään millaisia taitoja ja valmiuksia potilas tarvitsee toiminnasta suoriutuakseen ja mitkä tekijät ympäristössä estävät tai mahdollistavat toiminnasta suoriutumista. Tavoitteena on yhdessä potilaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin siten, että potilas rajoituksistaan huolimatta pystyy huolehtimaan itsestään, viettämään vapaa-aikaa, tekemään työtä tai opiskelemaan.

Toimintaterapia toteutuu sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Toimintaterapeutit osallistuvat moniammatillisen työryhmän jäsenenä potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintaterapeutti osallistuu tarvittaessa mielentilatutkimukseen tehden toimintakyvyn arvion.

 

Taideterapia

Taideterapia on yksi luovista terapiamuodoista osana sairaalan potilaiden kokonaishoitoa ja kuntoutumista. Terapiassa käytetään taiteellista ilmaisua vuorovaikutussuhteessa, jossa potilaan mielikuvitus ja luovuus voidaan ottaa käyttöön perinteisten sanallisten terapioiden lisäksi. Taideterapia on vuorovaikutuksellista ja potilaslähtöistä sekä yksilöllisesti määriteltyä tavoitteellista toimintaa. Taideterapialla pyritään tukemaan ja vahvistamaan potilaan psyykkistä toimintakykyä, elämänhallintaa ja voimavaroja henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on potilaan itseymmärryksen lisääminen ja luovuuden, toivon sekä positiivisten asioiden vahvistaminen. Taideterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

 

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapian tavoitteena on käyttää hyväksi musiikin ei-sanallista luonnetta, joka mahdollistaa myös pitkäaikaissairaan potilaan terapian.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta ja se tuottaa mielihyvää sekä sen avulla voidaan käsitellä tunteita. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia. Sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa. Musiikkia voidaan käyttää hyväksi myös kivun hoidossa.

 

Ohjaaja (kuntoutus)

Kuntouttavan ohjauksen tavoitteena on vahvistaa potilaan psyykkistä toimintakykyä ja selviytymistä hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheesta lähtien. Yksilöllisellä ja kuntouttavalla ohjauksella tuetaan potilaan elämänhallintaa ja sosiaalisia valmiuksia.

Kuntoutusmuodon tarve arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä potilaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutuksen tavoitteena on potilaan selviytyminen arjessa ja itsenäisessä elämässä.

Kuntouttavaa ohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisena toimintana. Ohjaaja toimii potilaan tukena siirtymisessä terapiatyöhön sekä tukee potilasta mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

 

Liikunta

Liikunnanohjauksen tavoitteena on kuntouttava, valmentava ja voimavaroja vahvistava sekä potilaan kokonaishoitoa ja hyvinvointia edistävä toiminta. Liikunnan tavoitteena on luoda mahdollisuuksia myönteisille kokemuksille ja tukea mielen virkeyttä. Potilaan on mahdollista löytää kiinnostava ja kuntoisuuden tasoa vastaava ryhmä- tai yksilöliikuntamuoto. Lajitarjonta sisältää vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa toimintaa.