Psykologin työ oikeuspsykiatrisessa sairaalassa poikkeaa tavanomaisesta sairaalapsykologin työstä. Psykologit osallistuvat olennaisesti moniammatilliseen mielentilatutkimustoimintaan (ml. erikseen pyydettävät vaarallisuusarviot) käyttäytymistieteen edustajina ja vastaavat oikeuspsykologisesta asiantuntijalausunnostaan tuomioistuimen päätöksenteon avuksi osana mielentilatutkimusta.

Psykologit osallistuvat potilaiden hoitoon tuomalla käyttäytymistieteellisen asiantuntemuksensa moniammatillisen työryhmän käyttöön. Psykologin työssä on huomioitava sekä potilaan yksilölliset hoidon tarpeet että hänen potentiaalinen riskikäyttämisensä ja sen hallinta. Käytännössä psykologit ovat mukana potilaiden hoitoa ja hoitosuunnitelmia koskevissa kokouksissa sekä tapaavat erilaisin kysymyksenasetteluin potilaita ja heidän omaisiaan. Tarvittaessa psykologit tekevät potilaan hoitoon liittyviä ja sitä edistäviä arviointeja.

Psykologien työote on potilasta kunnioittava ja potilaan vahvuuksia korostava. Psykologeillamme on valmius psykoterapeuttisen avun tarjoamiseen yksilöille ja ryhmille. Lisäksi psykologit kouluttavat ja antavat työnohjausta hoitohenkilökunnalle. Kaikki työskentely perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Useammalla psykologillamme on oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus sekä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva psykoterapeutin koulutus. Sairaalamme psykologit tekevät aktiivisesti tieteellistä tutkimusta.

Vanhan Vaasan sairaala kannustaa psykologejaan ammattitaidon kehittämiseen tukemalla osallistumista omaan työnohjaukseen, erilaisiin koulutustilaisuuksin sekä laajempiin jatkokoulutuksiin.