Patientombud på Gamla Vasa sjukhus

Patientombud är anträffbar på tisdagar och torsdagar kl 12–14 i numret 029 524 3116 eller via e-mail potilasasiavastaava(at)vvs.fi (i kontakt via e-mail svarar patientombud inom några dagar). Betjäning kan fås både på finska och på svenska.
Kontakt tas endast via ovan nämnda telefonnummer eller e-mail. Vänligen skicka inte känslig eller sekretessbelagd information via e-mail, utan lämna helst en kontaktbegäran. Man kan ta kontakt också genom att skicka post till följande adress:

Postadress:

Gamla Vasa sjukhus
Patientombud
Rullstensvägen 1
65380 VASA

Patientombud:

Svenskatalande kunder: byråsekreterare Riitta Niemikorpi

Finskatalande kunder: byråsekreterare Mari Passi

Ersättare:

Projektansvarig Heli Häggvik

 

Patientombud har till uppgift att (Lagom patientombud och socialombud, 793/2023)

1) ge patienter råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen,

2) ge patienten eller patientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående råd och vid behov bistå med att framställa en anmärkning som avses i 10 § i patientlagen,
3) ge råd om hur klagomål, omprövningsbegäran, besvär, skadeståndsyrkande, ersättningsyrkande som gäller patient- eller läkemedelsskador, eller något annat ärende som gäller patientens rättsskydd inom hälso- och sjukvården kan inledas hos en behörig myndighet,
4) informera om patientens rättigheter,
5) samla information om patienternas kontakter och följa hur patienternas rättigheter och ställning utvecklas, samt
6) utöver sina uppgifter enligt 1–5 punkten även i övrigt arbeta för att främja och tillgodose patientens rättigheter.

Om du har någonting att fråga angående lagliga ärenden i din vård, om du upplever att du har blivit osakligt bemött eller du vill till exempel framställa en anmärkning, kan du be om ett sammanträffande med patientombud.

anmärkningsblankett (pdf) öppnas till ett nytt fönster