Syftet med en sinnesundersökning är att klarlägga den åtalades mentala tillstånd vid tidpunkten när en brottslig gärning, alternativt gärningar, har begåtts.  Genom undersökningen klarläggs om personen varit tillräknelig när han begått brottet. Personens mentala förmåga att rätta sig efter lagen anses vara en förutsättning för att ställas inför straffrättsligt ansvar. Med hjälp av undersökning om tillräknelighet eftersträvas att gärningsmannen får ett rättvist domslut för sitt brott.  En otillräknelig person kan inte dömas till en straffpåföljd, utan bör erhålla adekvat vård enligt behov.

Tillägsinformation on sinnesundersökning Institutet för hälsa och välfärd (THL)/Rättspsykiatri (öppnas i ett nytt fönster)