Gamla Vasa sjukhus hörs till social- och hälsovprsministeriets verksamhetsområde och är underställd Institute för hälsa och välfärd. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utövar tillsyn över sjukhusets verksamhet. Sjukhuset har direktion som tillsättas av social- och hälsovårdsministeriet. Direktion untnämnar för högst fem år i sänder en av överläkare till ledande läkare. Ledande läkare styrar sjukhusets verksamhet samt svarar för sjukhusets vetenskaplig undersökning. Ledande överskötare tillsammans med överläkarna svarar för sjukhusets sjukvårdsverksamhet. Ekonomichef styrar sjukhusets ekonomiförvaltning och störfunktioner. Sjukhuset har ledningsgrupp samt utvidgade ledningsgrupp.

STM Valvira THL

 

STM Valvira THL