Vanhan Vaasan sairaala on 155-paikkainen valtakunnallisesti erityistason hoitoa, asiantuntijapalveluita ja mielentilatutkimuksia tuottava oikeuspsykiatrinen sairaala. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti mielisairauden vuoksi syyntakeettomaksi ja rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä sekä suoritetaan tuomioistuimen määräämiä mielentilatutkimuksia. Lisäksi sairaalassa hoidetaan hyvinvointialueiden esityksestä muita potilaita, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai erityisen vaikeaa. Hoitopalveluita tuotetaan yhteistyössä muiden psykiatristen yksiköiden ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Sairaalan tehtäviin kuuluu myös oikeuspsykiatrisen tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja asiantuntijuuden kehittäminen sekä oikeuspsykiatrian alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutus. Sairaala toimii opetussairaalana. Virkoja sairaalassa on noin 300.

 

Sairaalan toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 

ihmisarvon kunnioittaminen
 • Pidämme ihmisarvon kunnioittamista toimintamme perustana.
 • Potilaita hoitaessamme toimimme turvallisesti, inhimillisesti ja potilaan yksityisyyttä arvostaen.
 • Arvostamme toinen toisiamme sekä ihmisinä että työntekijöinä ja toimimme sen mukaisesti.
 • Otamme huomioon eri kulttuureja ja uskontoja.
potilaslähtöisyys
 • Otamme huomioon potilaat yksilöinä kunkin voimavaroja arvostaen.
 • Motivoimme potilasta omaan hoitoonsa ottamalla huomioon hänen omat kiinnostuksen kohteensa.
 • Otamme potilaat mukaan hoidon suunnitteluun sekä toteutamme ja arvioimme hoitoa yhdessä potilaan kanssa.
 • Omahoitajasuhteella luomme ja tuemme potilaslähtöisyyttä.
 • Arvostamme potilaiden kokemusasiantuntijuutta ja otamme heitä mukaan yhteisön päätöksentekoon.
 • Parhaan hoidon turvaamiseksi tuemme ammattitaitoisen henkilökunnan jatkuvaa itsensä kehittämistä mm. perehdytyksin, koulutuksin ja työnohjauksin.
yhteistyö
 • Hyödynnämme toistemme ammattitaitoa ja olemme myös itse valmiita auttamaan muita sekä omassa yksikössä että koko työyhteisössä.
 • Huolehdimme ajantasaisesta tiedonkulusta.
 • Pyrimme parempiin tuloksiin ottamalla oppia virheistämme ja tuomalla avoimesti esille epäkohtia etsimättä syyllisiä.
 • Pidämme yhdessä huolta siitä, että työturvallisuus ja työsuojelu toimivat.
 • Luomme käyttäytymisellämme hyvän työilmapiirin, josta kaikki olemme vastuussa.
 • Pidämme organisaation eri tasoilla yllä hyviä yhteistyösuhteita myös sairaalan ulkopuolelle.
 • Pyrimme parhaamme mukaan osallistumaan yhteisiin koulutustilaisuuksiin.
yhdenvertaisuus
 • Sovellamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita eri tilanteissa yksilölliset tekijät ja erilaiset lähtökohdat huomioiden.
 • Toimimme yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti, jolloin sairaalamme luonteesta johtuen henkilöiden työtehtävät voivat vaihdella.
 • Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.  Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa ja teemme päätökset johdonmukaisesti ja perustellen.
 • Kannustamme myönteisen palautteen antamiseen toisillemme.
 • Palautteemme on aina
   • välitöntä
   • kahdenkeskistä
   • ohjaavaa
   • rakentavaa
   • reilua
kokonaistaloudellisuus
 • Noudatamme hankintatoimesta annettuja lakeja ja ohjeita.
 • Kaikilla meillä on taloudellista vastuuta omassa työssämme.
 • Pyrimme kohdentamaan resurssimme tarkoituksenmukaisesti.

 

Vanhan Vaasan sairaalan toimintaohje havaittaessa potilaaseen kohdistuvaa huonoa kohtelua, epäasiallista käytöstä tai kaltoinkohtelua (pdf)

 

Vanhan Vaasan sairaalan vastuullisuusraportti 2023 (pdf)